Sklep internetowy https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl

FUNDACJA ZIELONY ZAGONEK, JASIENNA 46, 33-322 JASIENNA

§1. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin sklepu https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży, za pośrednictwem serwisu internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/ (zwanego dalej „Serwisem”) przez Fundacja Zielony Zagonek z siedzibą w Jasiennej (zwaną dalej „sprzedawcą”).
Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: ekokiosk @zielonyzagonek.pl oraz telefonicznie.
Korzystanie z https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że jego postanowienia określają zakres i warunki sprzedaży produktów i  usług oferowanych w Serwisie przez Sprzedawcę.
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony oraz zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§2. Definicje

https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/– Serwis, dostępny pod adresem https://https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.

Regulamin – Niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

Ebook – to elektroniczne wydanie książki, tzw. e-książki. Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/. Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.

Kursy online- to dostęp do wirtualnych szkoleń dostępnych na platformie strony Zielony Zagonek gdzie nabywca otrzymuje dostęp do płatnych treści wirtualnych.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/w tym w szczególności osoba dokonująca zakupów.

EPUB – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

MOBI – format zapisu książki elektronicznej stworzony przez firmę amazon.com.

Sklep Internetowy https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/– prowadzony przez Zielony Zagonek sklep internetowy, dostępny pod unikalną domeną internetową https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/

Zamówienie – Oświadczenie woli Użytkownika, które stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub oświadczenie woli przyjęcia oferty Usługodawcy.

§3. Korzystanie z Serwisu

Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie sklepu https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/
Korzystanie ze sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu:
komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
program do odczytu plików formatu PDF,
program do odczytu plików formatu epub i mobi.
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów sklepu wyłącznie na własny użytek. Sprzedawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika ze Stron Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§4. Wykonanie Zamówienia

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów bądź też ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W celu złożenia na sklepie internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/

zamówienia należy:
wejść na stronę sklepu https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/ i dodać do koszyka dane produkty.
można zalogować się do Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pllub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
wybrać formę płatności;
kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury lub paragony będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl w zakładce „Twoje konto” (sekcja „Pliki do pobrani”). Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/może pobrać go na swoje urządzenie końcowe.
Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Zielony zagonek oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Fundacja Zielony Zagonek niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Zielony Zagonek zamówienia złożonego przez Klienta z listą zakupową. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie niezwłocznie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Zielony Zagonek o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Zielony Zagonek do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Zielony Zagonek ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Zielony Zagonek otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Zielony Zagonek nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Zielonym Zagonkiem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Zielony Zagonek może zaproponować Klientowi :
anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zielony Zagonek będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
podział danego zamówienia i wyznaczenie nowego dogodnego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek dokonanym przez sprzedawce).
anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Zielony Zagonek będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Zielony Zagonek), Zielony Zagonek dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 14 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Zielony Zagonek. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Zielony Zagonek jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Zielony Zagonek jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7 i ust. 9 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Zielony Zagonek zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.
Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Zielony Zagonek w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Zielony Zagonek i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§5. Modyfikacje zamówienia

Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych jeśli zamówienie jest w trakcie realizacji i na 24 dni przed jego wysyłką, czyli najpóźniej do godziny 7.00 we wtorek każdego tygodnia za pośrednictwem emaila na adres ekokiosk@zielonyzagonek.pl z tytułem „PILNE! ZAMÓWIENIE, ZMIANA DANYCH”
§6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.plmogą być opłacone jedynie z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja ta dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
Klient niezarejestrowany ale i zarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski.

Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym na numer rachunku 79109018380000000141239272 ,  kartą płatniczą akceptowaną przez system PayPal lub innym systemem płatności elektronicznej akceptowanym przez FUNDACJA ZIELONY ZAGONEK W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Zielony Zagonek pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 4 ust. 9 niniejszego regulaminu).
§7. Realizacja zamówień

Fundacja Zielony Zagonek zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/informację w momencie wyboru sposobu dostawy, kiedy dany produkt może zostać wysłany do klienta.
Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej
W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Zielony Zagonek może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Zielony Zagonek wysyła do każdego Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej danego zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez każdego Klienta jest dobrowolne.
§8. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

Zielony Zagonek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Zielony Zagonek, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Zielony Zagonek i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, należy odesłać na adres adresata czyli Jasienna 46, 33-322 Jasienna.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Zielony Zagonek niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Zielony Zagonek zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Zielony Zagnek z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Zielony Zagonek wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Zielony Zagonek może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Zielony Zagonek z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Zielony Zagonek za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Zielony Zagonek za nabycie danego produktu.
§9. Warunki gwarancji

Gwarancja jest określana na stronie sprzedażowej danego produktu interaktywnego, jeśli nie widnieje ona na niej, obowiązują przepisy załącznika nr 1.

§10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
kontaktując się emailowo na adres ekokiosk@zielonyzagonek.pl

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym ekokiosk.zielonyzagonek.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych  poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo kursy online dostarczane które można zgrać lub odtworzyć bez konieczności zgrywania na komputerze lub innym nośniku.
O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Fundacja Zielony Zagonek o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pomocą emaila na adres ekokiosk@zielonyzagonek.pl lub adres sprzedawcy. Ważne jest, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient może odstąpić od umowy nie odbierając przesyłki od kuriera lub z paczkomatu, zwrócona paczka będzie traktowana jako odstąpienie od umowy i automatycznie wystawiana będzie korekta wystawionej faktury i dokonywany zwrot, pomniejszony o koszt zwrotu paczki do nadawcy.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Fundacji  Zielony Zagonek produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Zielony Zagonek zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (z wyjątkiem kosztów przesyłki zwrotnej) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Fundacji  Zielony Zagonek , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zielony Zagonek informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym Fundacja Zielony Zagonek nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
§11. Zwrot należności Klientom

Zielony Zagonek dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej.
uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszego regulaminu, Zielony Zagonek zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Zielony Zagonek może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zielony Zagonek dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Zielony Zagonek na:
rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej;
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Zielony Zagonek nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Zielony Zagonek należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres
e-mailowy wezwania do przesłania Zielony Zagonek numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Zielony Zagonek takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Zielony Zagonek nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Zielony Zagonek należytej staranności prawidłową realizację płatności.
§12. Promocje

Na stronach Sklepu Internetowego zielonyzagonek.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:
promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 10 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
Promocje w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.plnie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
§13. Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl(w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl,w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl), przetwarzane są przez FUNDACJA ZIELONY ZAGONEK NIP 7343556249 33-322 JASIENNA 46  (administrator danych).
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Zielony Zagonek, które wymagają podania danych osobowych. Zielony Zagonek przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Zielony Zagonek , a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 14 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie na email ekokiosk@zielonyzagonek.pl .
Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl/moje-ksiazki/
§14. Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Zielony Zagonek oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Zielony Zagonek. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji pisząc na adres ekokiosk@zielonyzagonek.pl
§17. Reklamacje

Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Zielony Zagonek:
pisemnie na adres siedziby Zielony Zagonek (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
za pośrednictwem e-maila na adres    ekokiosk@zielonyzagonek.pl
(z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
Zielony Zagonek rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości
e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
§18. Postanowienia końcowe

O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Zielony Zagonek nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Zielony Zagonek, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Zielony Zagonek, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zielony Zagonek.
Zielony Zagonek dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego  https://ekokiosk.zielonyzagonek.plbyły na najwyższym poziomie, jednakże Zielony Zagonek nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.plw przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl. Zielony Zagonek dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.plbyło dokonywane w godzinach nocnych.
Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.
Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.plużywane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy https://ekokiosk.zielonyzagonek.plkorzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy https://ekokiosk.zielonyzagonek.pldo plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
Językiem umów zawieranych z Zielony Zagonek jest język polski.
Zielony Zagonek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.plw tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego Zielony Zagonek ;
zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
przeciwdziałanie nadużyciom;
poprawa obsługi Klientów;
zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zielony Zagonek .
Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl. O zmianie regulamin Zielony Zagonek poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl.
Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl(nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
ZAŁĄCZNIK NR1– określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym Zielony Zagonek ;
Załącznik nr 1

Zasady sprzedaży Ebooków, Kursów online w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl

§1. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego załącznika dotyczą Ebooków i kursów online w formie plików cyfrowych (tj. Ebooków, które nie są zapisane na nośniku materialnym). Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl.
Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka.
Zielony Zagonek informuje, że w odniesieniu do Ebooków i kursów online dostępnych w Sklepie Internetowym Zielony Zagonek  mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Ebooka wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa. Informacje o zastosowanych technicznych środkach ochrony są zamieszczane na Stronach produktowych Ebooków.
Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka i kursu online, może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
§2. Warunki składania i realizacji zamówienia

W celu złożenia zamówienia na Ebook należy:
zalogować się do Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.plwybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
wybrać formę płatności;
podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);
wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
W przypadku zakupu Ebooka w postaci pliku do pobrania przez Klienta, który po zakupie zapisywany jest na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.pl(sekcja „Twoje pliki”), Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego https://ekokiosk.zielonyzagonek.plwypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.
W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka/-ów i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie wysłane w momencie wysłania produktu  fizycznego
Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Zielony Zagonek zamówienia złożonego przez Klienta.
Zamówienie zawierające Ebooki i kursy zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Zielony Zagonek od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Zielony Zagonek na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:
potwierdzenie otrzymania płatności;
informacje odnośnie do umieszczenia zakupionego Ebooka w zakładce „Twoje konto” w sekcji „moje pliki”.
Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Zielony Zagonek poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Zielony Zagonek dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego
§3. Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Zielony Zagonek o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
§4. Zasady korzystania z Ebooków i kursów online

Zakupione i opłacone Ebooki i kursy będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym Zielony Zagonek  w zakładce „Twoje Konto”, w sekcji „Moje pliki” lub „kursy online”.
W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF/MOBI/EPUB.
W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.
Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Zielony Zagonek nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym Zielony Zagonek , zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.
Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

Zielony Zagonek informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.
§5. Reklamacje

Klient może zgłosić do Zielony Zagonek reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;
w ciągu 2 (dwóch) godzin od zrealizowania transakcji w systemie Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Zielony Zagonek ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
§6. Postanowienia końcowe

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego załącznika z regulaminem Sklepu Internetowego Zielony Zagonek , zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.
W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego Zielony Zagonek .

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]